Fferm Wynt Bedlinog

Yn dilyn Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA), mae cais cynllunio wedi ei gyflwyno i Gyngor Bwrdesitref Sirol Merthyr Tydfil i godi tri tyrbin gwynt i'r Gogledd Ddwyreiniol o bentref Bedlinog.

Gellir gweld Crynodeb Annhechnegol o'r EIA yma:NTS Cymraeg

Os yn llwyddiannus, y bwriad yw i'r Cyngor Cymuned Lleol ym Medlinog gadw perchnogaeth rannol o'r prosiect a chadw rhan o'r elw a ddaw o hyn er budd preswylwyr Bedlinog. Byddai'r elw yn cael ei ddefnyddio i ariannu mentrau a fydd o les i breswylwyr Bedlinog.

Codwyd nifer o gwestiynau mewn Yngynghoriad rhwng y Cyngor Cymuned lleol, preswylwyr Bedlinog a Tegni ac mae'n bosibl darllen yr atebion i rhaini gyd yma:Newyddion

Os hoffech anfon gair o gefnogaeth i'r datblygiad hwn anfonwch air i :

Adran Reoli Datblygiadau

Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tydfil

Canolfan Ddinesig y Cyngor

Merthyr Tydfil

CF47 8AN

gan nodi'r cyfeirnod P/11/0250 ar bob gohebiaeth

Fferm Wynt Bedlinog

Click on the images of our work below to view a larger picture